İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “hesap kat ihtarnamesi ihtiyati haciz”

Hesap Kat Tebliğ Edilmemesi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/2667 E.
2013/4610 K.
11.3.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin karşı taraftan alacağı bulunduğunu, borcun vadesinde ödemediğini, rehinle de temin edilmediğini ileri sürerek borçluların borca yeterli miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece, borçlulardan M.S. Ş.’ye hesap kat ihtarı tebliğ edilmediğinden bu borçlu yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine,

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9264 E.
2013/13098 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili bankayla karşı taraf borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve Hızır hesap sözleşmesi uyarınca borçluya kullandırılan kredinin ödenmemesi sebebiyle kredi hesabının kat edilerek borçlulara ihtarname gönderildiğini, hesap kat tarihi itibariyle borçluların müvekkili bankaya 48.307,76 TL nakdi ve 12.000 TL gayri nakdi borçları bulunduğunu ileri sürerek, alacaklarını teminen borçluların borca yetecek miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.