İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “icrada yetki itirazı”

Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2006/9551 E.
2006/12116 K.
6.6.2006 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından her iki borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş, süresinde … Genel Müdürlüğü vekili Kars İcra Mahkemesine hitaben Ankara İcra Mahkemesi aracılığı ile gönderdiği itiraz dilekçesinde; Kars İcra Dairelerinin yetkili olmadığını, yetkili icra dairesinin çekin ibraz edildiği bankanın bulunduğu İstanbul İcra Dairesi olduğunu öne sürmüş, ayrıca, çekteki keşideci imzasının da sahte olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece borçlunun yetki itirazının kabulüyle Kars İcra Dairelerinin yetkisiz olduğundan takibin iptaline karar verilmiştir. İlgili kararda yetkili icra dairesinin belirtilmediği görülmektedir.