İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyat123”

İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığı Yönünde Şüphe Bulunması İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Olanak Vermez.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/4327 E.
2005/4177 K.
25.4.2005 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden S. D. vekili, müvekkili aleyhine 21.12.2004 keşide tarihli ve 120.000.000.000 TL bedelli çekten dolayı ihtiyati haciz kararı verildiğini, anılan çekin çalıntı olduğunu, zaten ödemeden men yasağı kaşesinin vurulduğunu, imzanın müvekkiline ait bulunmadığını, diğer itiraz edenler vekili ise, keşideci ile müvekkillerinin ticari ilişkisinin olduğunu, bu çekin teminat çeki olarak düzenlenip verildiğini, müvekkillerinden A.H.’nun eczanesinden çalındığını, ihtiyati haciz talep eden ve ciranta S. A. ile hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmişlerdir.

Alacaklı vekili, istemin reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, keşideci itiraz eden S. D.’in dosyaya sunulan belgelerdeki imzaları ile çekteki imzası arasında bariz fark bulunduğu, hacze konu çeke ilişkin ödemeden men yasağı talimatı verdiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle, itirazların kabulüne, S.D., Ö.E. H. ve A. H. hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İhtiyati Haciz İçin Alacağın Varlığını İspat

İhtiyati Haciz Kararı Verilirken İşin Esasına Girilmeksizin Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi Yeterlidir. Mahkemece Keşif Yapılarak İhtiyati Haciz İsteyenin Gerçekten Alacaklı Olup Olmadığını İncelemesi Doğru Değildir.

Çekin Çalıntı Olduğu İddiası İhtiyati Haciz

Çekin Çalıntı Ve İçeriğinin Sahte Olduğu İddiası İle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilemez. Bu İddia Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Edilebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/248 E.
2005/603 K.
1.2.2005 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkiline ciro yoluyla gelen ve karşı tarafın borçluları bulundukları çek’e bağlı borcun ödenmediğini ileri sürerek, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, çek’in vadesinin gelmiş olmasına rağmen ödenmediği ve rehin ile de temin edilmemiş bulunduğu gerekçesiyle, %15 teminat karşılığında borçluların elinde ve 3. kişilerde bulunan menkul, gayrimenkul, hak ve alacaklarının borca yetecek miktarının ihtiyati haczine karar verilmiştir.

Ödeme Yasağı İhtiyati Haciz

Çekin Çalınmış Olması Nedeniyle Ödeme Yasağı Konulması Yetkili Hamilin İhtiyati Haciz Kararı Almasına Engel Değildir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/12082 E.
2005/10696 K.
9.11.2005 T.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin süresinde bankaya ibrazına rağmen, çekin çalıntı olduğuna ilişkin müşteki lehdarın başvurusu üzerine savcılıkça konulan ödeme yasağı nedeniyle çekin ödenmediğini, oysa, bu yasağın iptal davası açılması halinde, ancak mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir. Ayrıca Bu husus İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Sebeplerinden Değildir.te

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/3409 E.
2012/6013 K.
13.4.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, ihtiyati hacze konu bononun teminat senedi olarak verildiğini, bu sebeple ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasal olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili, itirazın reddini istemiştir.

Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir.

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

Beyaz Ciro İle Devralınan Bonoyu Elinde Bulunduran Kişi Yetkili Hamildir. İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/476 E.
2013/2207 K.
11.2.2013 T.

KARAR : Davacı alacaklı vekili, borçlunun 15 adet senedi ciro ederek müvekkili bankaya teslim ettiğini, alınan senetlerin vadesinin gelmesine rağmen ödenmediğini, protesto çekildiğini, borçlunun mallarını kaçırma tehlikesi içerisinde olduğunu, vadesi gelmiş alacakların rehinle de teminat altına alınmadığını, İİK 257. maddesi şartlarının oluştuğunu ileri sürerek borçlunun alacağı karşılamaya yetecek miktarda taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca talebe konu 11 adet senedin vadesinin geçtiği ve ödenmediği gerekçesiyle bu senetler toplam bedeli olan 157.000,00 TL miktar bakımından talebin kabulüne, 4 adet senet bakımdan ise alacaklının yetkili hamil olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
 2013/963 E.
 2013/2118 K.
 11.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden A. T. ve M. T. vekili, krediden kaynaklanan alacak için ipotek verdiğini, bu nedenle ipotekle temin edilen alacak için ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Rücuen Tazminat Talebi İhtiyati Haciz

Haksız Fiili İle Zarar Veren Kişiden Rücuen Tazminat Talebi Konusunda İhtiyati Haciz Kararı Verilmelidir

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
2013/1118 E.
2013/1400 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sırasında; kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz isteminin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiline zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracı sürücü belgesi olmaksızın kullanan kişinin kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada ölen yolcunun mirascısına davacının 17.295 TL destek tazminatı ödediğini, davacının rücu hakkı gereği işleten olan davalı aleyhine açtığı asıl rücu davasında araç üzerine ihtiyati haciz kararı da konmasını istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacının alacaklı olup olmadığının ve ayrıca borcun muacceliyet şartının yargılamayı gerektirmesinden dolayı İİK 257. maddesindeki şartlar oluşmadığı gerekçesi ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, ara karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Faktoring Fatura İbraz Zorunluluğu İhtiyati Haciz

Faktoring Şirketleri Çeke Dayalı Olsa Da Alacağı Bir Mal veya Hizmet Satışından Doğmuş veya Doğacak Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Eden ve Tahsil Edemediğini Gösterir Belgeleri İbraz Etmelidir

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2012/16229 E.
2013/2559 K.
12.2.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çeke ilişkin ödeme yasağı bulunduğunu belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, çek hakkında verilen ödemeden men yasağının çek vasfını ortadan kaldırmayacağı, çek hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmeyeceği gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmiş, kararı muterizler vekili temyiz etmiştir.

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1169 E. 
2013/2737 K. 
18.2.2013 T. 

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile davalı şirket arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini, davalı A. T.’ın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, borcun süresinde ödenmediğini, alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu beyan ederek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, İhtiyati haciz isteyen tarafından dilekçeye eklenen belgenin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Hesap Kat Tebliğ Edilmemesi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/2667 E.
2013/4610 K.
11.3.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin karşı taraftan alacağı bulunduğunu, borcun vadesinde ödemediğini, rehinle de temin edilmediğini ileri sürerek borçluların borca yeterli miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece, borçlulardan M.S. Ş.’ye hesap kat ihtarı tebliğ edilmediğinden bu borçlu yönünden ihtiyati haciz talebinin reddine,

İade Fatura İhtiyati Haciz

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2013/2122 E.
2012/2576 K.
15.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı ihtiyati hacze itirazın reddine dair ara kararın temyizen tetkiki ihtiyati hacze itiraz eden A… P…. G…. Tarım Hayv. Turz. İnş. San. Tic. Ltd.Şti. vekilince talep edilmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla temyiz dilekçesi ile dosyadaki tüm belgeler okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen şirket vekilinin talebi üzerine mahkemece 16.09.2011 günlü 2011/….D.İş sayılı kararı ile İcra İflas Kanunu’nun 257/1 ve müteakip maddeleri gereğince aleyhine ihtiyati haciz istenilenin 225.389,00 TL borcuna yetecek miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekilinin itirazı üzerine mahkemece 13.03.2012 günlü kararla itirazın reddine karar verilmesi üzerine, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekili tarafından İcra İflas Kanunu’nun 265 /son maddesi uyarınca itirazın reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin Arkasının Yazdırılmaması Halinde Yetkili Yer Alacaklının İkametgah Yer Mahkemesidir. Çekin Arkasının Yazdırılmamış Olması veya Ödememe Protestosu Bulunması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel DeğildirÇek

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9608 E.
2013/13086 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haciz talep eden tarafından müvekkilleri hakkında 145,914,93 TL’lik 10.10.2011 keşide tarihli çek sebebiyle ihtiyati haciz talep edildiğini ve mahkemece iş bu talebin kabul edildiğini, ancak, isteme konu çekin arkasının yazılmamış olduğunu, bu sebeple kambiyo senedi vasfında bulunmadığını ve çekin keşide yerinin Ceyhan olduğu için mahkemenin yetkili bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.