İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Somut olayda ise, ihtiyati hacze konu çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönde şüphe bulunduğu, ödemeden men yasağı talimatı verildiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak, bahse konu çekin süresinde ibraz edildiği anlaşılmış olup, ödemeden men yasağı verilmesi çekin çek vasfını ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı açılması muhtemel menfi tespit davasının konusunu oluşturabilecektir.

0 Yorum
Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir.

0 Yorum
Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

bonoların arkasında da lehdar şirketin kaşe ve imzası bulunmak suretiyle beyaz ciro yapıldığı, talep eden banka tarafından da ödememe protestosu keşide edildiği anlaşılmakla, TTK 596. maddesine ( yeni TTK 684. maddesi ) göre ciro ve zilyetliğin devri ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunabileceği gibi poliçenin beyaz olarak da ciro edilebileceği

0 Yorum
Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen Lehine Verilmiş Bir Rehin Söz Konusu Değil İse İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir. Aynı Alacak İçin Borçlulardan Birinin Rehin Vermesi Tüm Borçlular İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınmasını Engellemez.

0 Yorum
Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

talebe konu alacağın rehinle temin edilmemiş ve muaccel bir alacak olduğu, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın varlığına ilişkin kesin ve tam bir ispatın değil, gerçeğe benzerlik karinesi olarak adlandırılan yaklaşık bir ispatın yeterli olduğu

0 Yorum
İade Fatura İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz Kararı Verilen, Faturaları İade Etmiştir. İhtiyati Haciz İsteyenin Alacaklı olduğunu Gösterir Mahkeme Kararı Bulunmamaktadır. Sadece İhtiyati Haciz Kararı İsteyenin Defterlerine Bakılarak Karar Verilemez.

0 Yorum
Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin arkasının yazdırılmamış olması ve süresinde bankaya sunulmaması halinde çek vasfını yitirir. Bu halde alacak para borcu olduğundan alacaklının ikametgah yeri icra müdürlüğü/ mahkemesi yetkili olur. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir.

0 Yorum