İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz istenebilmesinin şartları”

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9264 E.
2013/13098 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili bankayla karşı taraf borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve Hızır hesap sözleşmesi uyarınca borçluya kullandırılan kredinin ödenmemesi sebebiyle kredi hesabının kat edilerek borçlulara ihtarname gönderildiğini, hesap kat tarihi itibariyle borçluların müvekkili bankaya 48.307,76 TL nakdi ve 12.000 TL gayri nakdi borçları bulunduğunu ileri sürerek, alacaklarını teminen borçluların borca yetecek miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Borç Miktarının Düşük Olması İhtiyati Haciz

Borç Miktarının Düşük Olduğu Her Halükarda Tahsil Edilebileceği İddiası Dinlenmez. İhtiyati Haciz İstenebilmesi İçin Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehinle Temin Edilmemiş Olması Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9887 E.
2013/14511 K.
9.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin lehdarı olduğu 28.02.2013 keşide tarihli 5.097,00 TL meblağlı çekin keşideci borçlu tarafından ödenmediğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.