İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “İhtiyati Haciz Yaklaşık İspat”

İhtiyati Haciz İçin Alacağın Varlığını İspat

İhtiyati Haciz Kararı Verilirken İşin Esasına Girilmeksizin Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi Yeterlidir. Mahkemece Keşif Yapılarak İhtiyati Haciz İsteyenin Gerçekten Alacaklı Olup Olmadığını İncelemesi Doğru Değildir.

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1169 E. 
2013/2737 K. 
18.2.2013 T. 

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka ile davalı şirket arasında akdedilen genel kredi sözleşmesini, davalı A. T.’ın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, borcun süresinde ödenmediğini, alacağın da rehinle teminat altına alınmamış olduğunu beyan ederek borçluların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, İhtiyati haciz isteyen tarafından dilekçeye eklenen belgenin alacağın varlığı ve ihtiyati haciz sebepleri hakkında kanaat uyandırmaya yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/9264 E.
2013/13098 K.
24.6.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili bankayla karşı taraf borçlu şirket arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve Hızır hesap sözleşmesi uyarınca borçluya kullandırılan kredinin ödenmemesi sebebiyle kredi hesabının kat edilerek borçlulara ihtarname gönderildiğini, hesap kat tarihi itibariyle borçluların müvekkili bankaya 48.307,76 TL nakdi ve 12.000 TL gayri nakdi borçları bulunduğunu ileri sürerek, alacaklarını teminen borçluların borca yetecek miktarda menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.