İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati hacze 7 günden sonra yapılan itirazlar reddedilir”

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/6968 E.
2012/10578 K.
14.6.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haczin dayanağı bonolarda ihtilaf halinde Bayındır Mahkemelerinin yetkili olacağı yazılı olup, ayrıca müvekkilinin ikametgahının da Bayındır olduğunu ileri sürerek, yetkisiz mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/7887 E.
2012/11755 K.
3.7.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, müvekkili aleyhine keşide yeri Simav olan ve muhatap bankanın da Simav’da bulunduğu çeke dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati haciz kararını veren Kütahya Mahkemeleri’nin yetkisiz bulunduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.