İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati hacze itiraz süresi”

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/995 E.
2007/3918 K.
5.3.2007 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 265/1. maddesi gereğince ( Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplerle, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı, huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde “mahkemeye müracaatla” itiraz edebilir. )

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/6968 E.
2012/10578 K.
14.6.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, ihtiyati haczin dayanağı bonolarda ihtilaf halinde Bayındır Mahkemelerinin yetkili olacağı yazılı olup, ayrıca müvekkilinin ikametgahının da Bayındır olduğunu ileri sürerek, yetkisiz mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/7887 E.
2012/11755 K.
3.7.2012 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden vekili, müvekkili aleyhine keşide yeri Simav olan ve muhatap bankanın da Simav’da bulunduğu çeke dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati haciz kararını veren Kütahya Mahkemeleri’nin yetkisiz bulunduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.