İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati hacze konu çekin kambiyo senedi vasfı olmadığı”

İbraz Eksiği Diğer Borçlulara Müracaat İhtiyati Haciz

Çekin Kambiyo Niteliğinde Olmadığı ve Bedelinin Keşideci Tarafından Lehdara Ödenmiş Olması, İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Çekin Vasfı İcra Takibi Aşamasında Dikkate Alınır.İBr

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/83 E.
2012/598 K.
23.1.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, hamili oldukları 25/10/2010 keşide tarihli çek bedelinin ödenmediğini ileri sürerek, borçlular çek keşidecisi S… İnş. Ltd. Şti. ve çek lehdarı D… Beton Ltd. Şti’nin menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, 30/12/2010 tarihli kararla ihtiyati haciz isteminin kabulüne, borca yetecek miktar için ihtiyati hacze karar verilmiştir.

Karşı taraf borçlu S… İnş. Ltd. Şti. vekili, çekin yasal süresi içinde bankaya ibraz edilmediğinden kambiyo vasfını yitirdiğini, alacaklı ile hukuki ilişkilerinin bulunmadığını, çek bedelinin lehdara ödenerek karşılığında belge alındığını, alacağın diğer borçludan talep edilebileceğini savunarak, ihtiyati hacze itiraz etmiştir.