İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati tedbirde malın satışı engellenir”

İhtiyati Tedbir Malların Devrinin Engellemesi; İhtiyati Haciz, Haczin Malları Devralana Karşı Da İleri Sürülmesini Amaçlar

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
2013/3628 E.
2013/3811 K.
5.6.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasında davacı vekilinin talebi üzerine verilen cebri icra satışının tedbiren durdurulması kararına ve ihtiyati hacze itirazın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati hacze itiraz edenler vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiliyle davalı yüklenici M. A. T. arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin inşaatı süresinde teslim etmemesi sebebiyle Didim 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/… E. sayılı dosyasında davalı yüklenici aleyhine 506.000,00 TL gecikme tazminatının tahsili için dava açtıklarını, davanın halen derdest olduğunu, ancak davalı yüklenici M. A. T.’nın borçlularından mal kaçırmak amacıyla üzerine kayıtlı A-13, B-3, B-7 ve C-9 dairelerini muvazaalı olarak diğer davalı eniştesi M. Te.’e onun da üçüncü kişilere devretmeye çalıştığını ve kendi aleyhlerine muvazaalı icra takipleri yaptırdıklarını, bu sebeple müvekkilinin alacağını tahsil imkanının kalmayacağını ileri sürerek, davaya konu B 7 numaralı dairenin Didim İcra Müdürlüğü’nün 2011/… E., sayılı dosyasında yapılacak olan cebri icra satışının tedbiren durdurulmasıyla davaya konu diğer taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konulmasını istemiştir.