Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir. 6570 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle" başlıklı 352. maddesi   " Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." şeklindedir. Kanun Maddesi Yukarıdaki Gibidir Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliyenin sağlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. A. Geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Geçerlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tıklayınız!!!…

0 Yorum
Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. Bunun yalnız bir istisnasının bulunduğunu kabul edebilmek mümkündür. Bu ise kiracının verdiği tahliye taahhüdünün 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde belirtilen, belirli süreli kira sözleşmelerinin feshini süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirim şartına bağlayan kuraldır. TBK m. 348'e göre en az onbeş gün önce yapılması gereken bu bildirim yazılı olma kuralına bağlıdır. Dolayısıyla kiracı tarafından tahliye taahhüdünde bildirilen gün kira süresinin sonuna gelmişse tahliye taahhüdü m. 347 ve 348 kapsamında değerlendirilecek ve kiraya verenin kabulüne gerek olmaksızın geçerli olabilecektir. Bunu da gerçek bir istisna sayılmayıp, yasaca öngörülen diğer bir hakkın kullanımı olarak…

0 Yorum