İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması davası görevli mahkeme”

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/995 E.
2007/3918 K.
5.3.2007 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 265/1. maddesi gereğince ( Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplerle, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı, huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde “mahkemeye müracaatla” itiraz edebilir. )

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.