İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması”

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/995 E.
2007/3918 K.
5.3.2007 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 265/1. maddesi gereğince ( Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplerle, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı, huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde “mahkemeye müracaatla” itiraz edebilir. )

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.