İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma için icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılmalıdır.

Ancak tahliye emri mutlaka tebliğ edilmiş olmalıdır. Tahliye emri tebliğ edilmemiş olmasına rağmen kiracı tarafından itiraz edilmiş olsa dahi tahliye emri tebliğ edilmeden itirazın kaldırılması davası takip şartı gerçekeleşmediği için açılamaz.

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma , başlatmış olduğunuz yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye takibinize  Tahliye taahhüdü takibine itiraz başlıklı yazımda belirttiğim gibi itirazlar söz konusu olabilir.

Özellikle elinizde noter düzenleme veya onaylama şeklinde tahliye taahhüdünüz bulunuyorsa bu davanın seyri bakımından avantajlı konumda bulunduğunuz söylenebilir.

Tahliye taahhüdünün geçersizliği itirazı bulunması örneğin tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalandığı ancak geçerli kılmak için sonraki bir tarihin atıldığı veya tahliye taahhüdünün boş olarak verildiği iddiasının bulunması halinde tahliye taahhüdü noter onaylı veya düzenlemeli olarak verilmemiş ise itirazın kaldırılması davası açılmaması gerekir. Zira davanız reddedilecektir. Buna dair örnekleri “bu yazı“mda mevcuttur.

Tahliye taahhüdünde bulunan imzanın kendisine (kiracıya) ait olmadığı itirazı bulunması halinde imzanın kiraya ait olmaması halinde ne itirazın kaldırılması ne de sulh hukuk mahkemesinde açılacak tahliye davasında kabul kararı almak mümkün olmayacaktır.

Kira sözleşmesinin yenilendiği veya uzatıldığı itirazı bulunması halinde tahliye taahhüt tarihinden sonraki bir düzenleme tarihine sahip kira sözleşmesinin bulunması halinde tahliye taahhüdü hükümsüz kalacaktır. Tıklayınız!!!

Tahliye takibi başlatanın kiraya veren olmadığı itirazı bulunması halinde aşağıda paylaşılan karardaki gibi bu itirazın gerçekliği araştırılacaktır. Takibi başlatan ev sahibi olsa dahi, kiraya veren kişi ile ev sahibi farklı kişiler olabildiği için, takip kiraya veren tarafından başlatılmamış ise tahliye talebi husumet yokluğu nedeniyle reddedilecektir.

Takibin yetkili icra müdürlüğünde başlatılmadığı itirazı bulunması halinde gerçekten itirazın haklı olduğunu tespit etti iseniz dava açmadan önce takibin yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini talep edebilirsiniz.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2016/5125 E.  ,  2016/5523 K.
“İçtihat Metni”


İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, yazılı taahhüde dayalı olarak başlatılan tahliye istekli icra takibine vaki itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının, esas sayılı dosyasında başlatmış olduğu yazılı taahhüde dayalı ve tahliye istekli icra takibi sebebiyle düzenlenen tahliye emrinin, davalıya tebliğ edilmesi üzerine; davalı kiracı tarafından yetki itirazında bulunulmuş ve yetki itirazının davacı tarafından kabul edilmesi üzerine, dosya yetkili gönderilmiş ve yetkili icra müdürlüğünce yeniden düzenlenen 02/02/2015 günlü tahliye istekli Örnek14 nolu tahliye emri ekli tebligat, davalı kiracıya tebliğ edilmeden davalı vekili tarafından icra takibine itiraz edilmiştir.
Tahliye emri davalıya tebliğ edilmeden tahliye emrinde İİK.nun 272 ve 273.maddeleri gereğince verilen süreler işlemeye başlamaz. Davalı vekilinin haricen takibi öğrenip icra dosyasına itiraz etmesi, yasanın emredici hükümleri karşısında sonuca etkili değildir. Davalı kiracıya usulüne uygun tahliye emri tebliğ edilmeden, tahliye ve itiraz süreleri de başlamayacağından, icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye istenemeyeceğinden, mahkemece takip şartı gerçekleşmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi doğru değil ise de, bu yüzden kararın bozularak yeniden yargılama yapılmasında yarar görülmediğinden, sonucu itibariyle doğru olan kararın değiştirilmiş bu gerekçe ile ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

6. Hukuk Dairesi         2014/11657 E.  ,  2015/8284 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :  . Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/05/2014
NUMARASI : 2012/781-2014/577

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliyedavasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar vermiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- 6098 sayılı TBK.’nun 352. maddesine göre (6570 sayılı kanun 7/a) ; taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir. Bu durumda davacılardan Fatma’nın dava açma yetkisi olmadığı gözetilerek bu davacının açtığı davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
3- Davalı savunmasında 20.01.2012 tanzim 20.05.2012 tahliye tarihli adi yazılı taahhütname altındaki imza ve yazının kendisine ait olmadığını belirtmiş mahkemece hükme esas alınan 22.08.2013 tarihli bilirkişi raporunda, davaya konu yazı ve imzanın tersim tarzı, işleklik, doğrultu, hız, alışkanlıklar, istif, eğim, başlangıç ve bitiş özellikleri bakımından uygunluk ve benzerlikler tespit edildiği gerekçesiyle inceleme konusu yazı ve imzanın davalıya ait olduğu belirtilmiş ise de; ne tür teknik cihazlar kullanılarak inceleme yapılıp sonuca varıldığı açıklanmadığından bu rapor denetime ve hükme elverişli bir rapor değildir. Ayrıca davalı bilirkişi raporuna itirazında bilirkişinin daha önceden başka şahıslar arasındaki bir davada Savcılığa ve İcra Hukuk Mahkemesine aynı senet hakkında farklı raporlar verdiği ve bu nedenle raporun hatalı olmasının imkan dahilinde olduğunu ileri sürmüştür. Bu durumda herhangi bir belgedeki imza veya yazının atfedildiği kişiye ait olup olmadığı hususunda yapılacak bilirkişi incelemesinin, konunun uzmanınca ve yeterli teknik donanıma sahip bir laboratuar ortamında, optik aletler ve o incelemenin gerektirdiği diğer cihazlar kullanılarak, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yapılması, bu alet ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse karşılaştırmaya esas belgelerdeki imza veya yazının tersim, seyir, baskı derecesi, eğim, doğrultu gibi yönlerden taşıdığı özelliklerin tam ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip karşılaştırılması, sonuçta, imza veya yazının atfedilen kişiye ait olup olmadığının, dayanakları gösterilmiş, tarafların, mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine elverişli bir raporla ortaya konulması, gerektiğinde karşılaştırılan imza veya yazının hangi nedenle farklı veya aynı kişinin eli ürünü olduklarının fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmesi şarttır. Yukarıda belirtildiği üzere 22.08.2013 tarihli bilirkişi raporu bilirkişinin görüşünden başka hiçbir içerik taşımadığı gibi fotoğraf ve diğer uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmemiştir. O halde, mahkemece yeniden oluşturulacak ve yazı biliminden anlar 3 kişilik bilirkişi kurulundan usulüne uygun rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda 2 ve 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 12.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir