İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/995 E.
2007/3918 K.
5.3.2007 T.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 265/1. maddesi gereğince ( Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplerle, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı, huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde “mahkemeye müracaatla” itiraz edebilir. )

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.

İİK.nun 266. maddesinde yer alan düzenlemede ise, borçlu, teminat göstererek mahkemeden ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki icra mahkemesine geçer.

Somut olayda borçlu …. Ltd. Şti. vekilinin ihtiyati haciz kararını veren Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru nedenleri İİK.nun 265/1. maddesi kapsamında olup, inceleme görevi bu mahkemeye aittir. Adı geçenin istemi aynı kanunun 266. maddesinde öngörülen nedenleri içermediği için icra mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenerek hüküm tesisi isabetsizdir.

Ayrıca birleştirilen ve aşkın haczin kaldırılması istemini kapsayan Tekirdağ İcra Mahkemesi’nin 2006/….. Esas sayılı dosyası yönünden de olumlu olumsuz bir karar verilmemesi de yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle TTK. 366 ve RU.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir