İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Teminat Senedi Olduğuna Dair İddia Yargılama Gerektirdiğinden İhtiyati Tedbir Talebi Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2012/7127 E.
2012/7065 K.
12.11.2012 T.

KARAR : Aleyhine ihtiyati tedbir istenilen R. Ç. 320.000,00 TL bedelli bonoya dayanarak Kadıköy 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8515 Sayılı takip dosyası ile D. Ş. K. aleyhine icra takibi başlatmıştır. İcra takibinin başlatılma tarihi 16.4.2012’dir. Bu takibin başlatılmasından önce D. Ş. K. tarafından 4.4.2012 tarihinde menfi tespit davası açılmıştır. Menfi tespit davası açılması sebebiyle D. Ş. K. vekili 4.4.2012 tarihli dilekçeyle ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuştur. Mahkemenin 25.4.2012 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir. D. Ş. K. vekili mahkemeye 14.5.2012 tarihli ayrıntılı bir dilekçe daha vererek ihtiyati tedbir konularak icra takibinin durdurulması isteminde bulunmuş, bu isteğin mahkemenin 17.5.2012 tarihli kararı ile reddedilmesi üzerine temyiz yoluna başvurulmuştur.

İcra İflas Kanunu’nun 72/II. maddesinde, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkemenin talep üzerine teminat karşılığı icra takibinin durdurulmasına karar verilebileceği düzenlemesi yer almaktadır.

HMK’nın 389 ve devamı maddelerinde de ihtiyati tedbire dair düzenlemelere yer verilmiştir.

İhtiyati tedbir isteminin dayanağını tarihsiz “Senet Teslim-Tesellüm Protokolü” oluşturmaktadır.

Bu protokolde tarafların imzaları bulunmaktadır. Protokolün 1. maddesinde senedin teminat senedi olduğu, D. Ş. K.’nun temsilcisi olduğu E. Limited Şirketi’nin borcu ödemesinin teminatı olarak düzenlendiği açıklanmıştır.

Bu durumda icra takibine konu yapılan senet sebebiyle icra takibini başlatan R. Ç.’nun alacaklı olup olmadığı yapılacak yargılama sonucu anlaşılacağından, İcra İflas Kanunu’nun 72/II. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu istemin reddi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkemenin ihtiyati tedbir isteminin reddine dair 17.5.2012 tarihli kararının BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacı D. Ş. K.’na iadesine, 12.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir