İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İhalenin feshi : ihale bedelinin %10 unu para cezasına hükmedilir.

Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Muhammen bedelin %10’undan değil.   12. Hukuk Dairesi…

Mirasçılardan Biri, Mirasın Paylaşılmasını İsteyebilir.

Mirasçılardan her biri sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilirler. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış…

İhalenin Feshi Satış Avansının Yatırılmaması

Satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir. Satış talebinden önce masraf yatırılması, o tarihte satış talebinde bulunulduğu…

İhalenin Feshi İhale Bedelinin Nemasının Kime Ödeneceği Limit İpoteği

İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya ödenir.     12. Hukuk Dairesi         2021/5067 E.  ,  2021/10173 K. “İçtihat…

İhalenin Feshi 2 yıllık kıymet takdiri (covid pandemi etkisi)

Kıymet takdiri tarihi, icra müdürlüğünün yaptırdığı kıymet takdirine itiraz olunmamış ise icra dairesince fiilen yapılan keşif tarihine, icra müdürlüğüne sunulan rapora karşı şikayet yoluna gidilmiş…

İhalenin Feshi Açabilecek Kişiler

İİK’nun 134/2. maddesinde; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek…

İhalenin Feshi Alıcının Tescil Talebi

İhalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise, bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra, ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine…

İhalenin Feshi : İpoteğin kaldırılması kararı

Aile mahkemesince ipoteğin kaldırıldığı satıştan önce bildirilmeyerek satış yapılırsa ve ihalenin feshi davası bu davanın sonucu nedeniyle konusuz kalırsa, yapılan ihale kesinleşir ve ihale alıcısı…

İhalenin Feshi Arttırma Bedeli Masrafların Eklenilmesi

Arttırma bedeli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan…

İhalenin Feshi : Satışın Belediyede İlan Edilmemesi

İİK’nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK’nun 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın…

İhalenin Feshi Mirasçıların Davaya Dahili

İhalenin feshi davası sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde mirasçıları hep birlikte davaya dahil edilerek karar verilmelidir.     12. Hukuk Dairesi         2021/10375 E.  ,  2021/10651…

İhalenin Feshi Nedeni : Satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi

Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi, başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Gerçek…

Katılma Yoluyla İstinaf, Asıl İstinafa Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Katılma yolu ile temyiz/istinaf, asıl temyiz/istinaf talebine sıkı sıkıya bağlı olup ona tabidir. Bu nedenle asıl tarafın temyiz/ istinaf talebi esasa girilmeden reddedilirse, temyiz/ istinaf…

Bahis Nedeniyle İdari Para Cezası

Birçok kişiye uygulanan bu idari para ceza yaptırımı nedeniyle itirazlar gündeme gelmektedir.

Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir.…

Evde Bulunanlar 3. Kişi Sayılmaz

5 – evde bulunan diğer kişiler 3.kişi sayılmaz Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle ancak kiracının tahliyesi talep edilebilir24. Bununla birlikte…

Tahliye Tarihi Belirli Olmalı

Ancak 6098 sayı- lı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesinde yer alan “…kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde…” şeklindeki açık düzenleme karşısında tahliye…

Tahliye Taahhüdünü Kiracı Vermeli

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarından bir diğeri de tahliye taahhüdünün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmış olmasıdır. Kiracı dışında başka bir kimsenin örneğin kiracı ile birlikte…

Tahliye Taahhüdü İcra Takibi

Tahliye taahhüdü icra takibi başlatılması halinde Örnek 14 ödeme emri gönderilmelidir.  İcra takibinde tahliye edilecek taşınmazın adresinin bulunmaması halinde bu husus kiracı tarafından itiraz olarak ileri sürülmemesi…

İrade Sakatlığı Tahliye Taahhüdü

11 – irade sakatlığı   Kiraya ilişkin hükümler arasında irade sakatlığı nedeniyle tahliye taahhü- dünün geçersizliğinin ileri sürülmesine dair özel bir hüküm bulunmadığından kiracı tarafından…

Aile Konutu Tahliye Taahhüdü

Eşlerden birinin kiracı sıfatına haiz olduğu aile konutu ile ilgili olarak kiracı sıfatına haiz eş tek başına tahliye taahhüdünde bulunabilecek midir? Doktrinde savunulan bir görüşe göre anılan…

Tahliye Davası Açılması

Tahliye davası açılması geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmasına ve tahliye tarihi gelmesine rağmen kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde

Tahliye İcra Takibi

tahliye taahhüdüne dayalı tahliye talebinde kiracıya örnek 14 no'lu tahliye emri gönderilmektedir.

Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. Bunun yalnız bir istisnasının bulunduğunu kabul edebilmek mümkündür. Bu ise kiracının verdiği tahliye taahhüdünün 6098 sayılı Türk Borçlar…

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz nedenleri ve bunların ileri sürülüş şekilleri hakkındadır.

Serbest İrade İle Tahliye Taahhüdü

Serbest İrade İle Taahhüt verilmemesi halinde itirazın kaldırılması davasında tahliye kararı verilmeyecektir. Sulh hukuk mahkemesinde bu iddia yazılı delille

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü yasaldır. Şart bağlı tahliye taahhüdü , Türk Borçlar Kanunu’nun 170.maddesi uyarınca geçerli olup tarafları bağlar. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “A. Geciktirici…

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü

Beyaza İmza İle Tahliye Taahhüdü verilmesi halinde tahliye talebinin kabul edilip edilmeyeceği bu iddianın hangi mahkemece yargılandığına göre

Tahliye Taahhüdü Ceza-i Şart

Tahliye taahhüdü ceza-i şart içermesi, taahhüdü ve/veya ceza-i şartı geçersiz hale getirmez. Cezai şart, geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli…

Taahhüt Kiralanan Teslim İlişkisi

Taahhüt Kiralanan Teslimi ilişkisi kapsamında yazılı tahliye taahhüdü kiralananın kiracıya tesliminden sonra verilmelidir.

Yeni Kira Sözleşmesi Tahliye Taahhüdü

Yeni kira sözleşmesi tahliye taahhüdü üzerinde hükümsüz bırakma etkisine sahiptir. Kira sözleşmesinin yenilenmesi ya da uzatılması taahhüdü hükümsüz bırakır.

Yazılı Tahliye Taahhüdü

Yazılı tahliye taahhüdü hakkında, Öncelikle yazılı tahliye taahhüdü istinaden kira sözleşmesinin feshine ilişkin tüm hususlara ilişkin bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Tıklayınız !!! Yazılı tahliye…

Sınırdaş Malikinin Ön Alım Hakkı Bulunduğu Tarihler

Sınırdaş tarım arazisi maliklerine verilen önalım hakkı kaldırılmıştır. Ancak 15 Mayıs 2014 ila 4 Kasım 2020 tarihleri arasında yürürlükte kaldığı için bu tarihler arası yapılan satımlara ilişkin uygulanmaktadır.

Borcun Teminatı İçin Devirde Ön Alım Hakkı

Borcun teminatı için devirde ön alım hakkı kullanılamaz. Öncelikle taraflar arasında gerçek bir satışın olup olmadığının araştırılması gerekir.

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazda Ön Alım hakkının kullanılması ile satın alanın ön alım bedeli tutarı ile sorumlu olmasına verilmelidir.

Akrabaya Satış Ön Alım Hakkı

Satış akrabaya ve bağış / miras niyetiyle yapılmış ise ön alım hakkının kullanılmasının mümkün olmayacağı gözetilmelidir.

Ön Alımda Fiili Paylaşım Olduğu Her Aşamada İleri Sürülebilir

Cevap süresi geçmesi fiili paylaşım iddiasının ileri sürülmesine engel teşkil etmediği gibi daha önce ileri sürülmemiş ise de temyiz aşamasında dahi fiili paylaşım iddiası ileri sürülebilir.

Zira bu bir kötüniyet iddiası olduğundan davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İlk kez temyiz aşamasında ileri sürülse dahi fiili taksim olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı Kullanılması

Fiili Paylaşım İle Ayrılmış Yerde Ön Alım Hakkı bulunmaz.

Ön alım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması

Birden Fazla Paydaşın Ön alım Hakkını Kullanması halinde paylaşım payına oranla yapılmayacaktır.

Önalım hakkını kullanan paydaşlar pay oranları fark etmeksizin önalım hakkına konu paydan eşit oranda yararlanırlar.

Ön Alım Hakkının Kötüniyetli Kullanılması

Ön alım hakkının kötüniyet ile kullanılıp kullanılmadığını hakim kendiliğinden dikkate alır ve savunmanın genişletilmesi söz konusu olmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle ön alım hakkını kullanması TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz.

Ön Alım Hakkını Engellemek İçin Yüksek Satış Bedeli İddiası

Ön alım satış bedeli yüksek gösterilerek engellenmek istenebilir.

Bu halde ön alım hakkının kullanılması engellemek için bedelde muvazaa yapıldığını, dolayısıyla kasten yüksek gösterildiğini duyuma dayalı tanık beyanları ve taşınmaz değerine ilişkin rapor ile ispat edemezsiniz.

Aşağıda görülen yargıtay kararında davacının dinletmiş olduğu tanıkların görgüye dayalı değil, duyuma dayalı olarak beyanda bulundukları, keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun da tek başına bedelde muvazaanın varlığını göstermeyeceği, davacının bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamadığı, gerekçesi ile yargılama giderleri kısmen aleyhine hükmedilmiştir.