Zina Sebebiyle Boşanma

Zina evli bir kişinin eşinden başka bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Hukuken mesajlaşma, flört etme, öpüşme, sarılma zina değildir; yasa sadakatsiz davranışı değil, tamamlanmış cinsel ilişkiyi kastetmektedir. Devamı»

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Hakkında Herşey

Terk sebebiyle boşanma davası açmak ve bu davaya muhatap olmak kimi kişisel ve mali haklar üzerinde, tabiri caiz ise ateşle oynamaya benzer bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. Devamı»

 

Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez

Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez

İki ayrı kira bedeli muaccel olmasına ve bu iki aya ilişkin kira bedeli tek bir ihtar ile istenebilecek iken, bu aylara ilişkin iki ayrı ihtar gönderilmesi iki haklı ihtar şartını sağlayamaz.

3. Hukuk Dairesi         2017/3239 E.  ,  2017/6395 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH … MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davalının, müvekkiline ait taşınmazda kiracı olduğunu, davalı şirketin taşınmazın mülkiyeti … Genel Müdürlüğünde iken 29/07/2008 tarihinde kira sözleşmesi imzaladığını ve bu sözleşmenin her yıl yenilendiğini, davalının kira döneminin bitiminde taşınmazı kira sözleşmesine uygun olarak 01/01/2015 tarihinde tahliye ve teslim etmesi gerekirken buna riayet etmediğini, …/03/2014 tarihli ihtarname ile kira bedellerinin müvekkiline ödenmesinin bildirildiğini, bildirimine rağmen Mart, Nisan 2014 kira bedellerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle 29/04/2014 tarihli ihtarnamenin gönderildiğini, bunun üzerine kira bedellerinin ödendiğini, davalının 05/06/2014 tarihinde ödemesi gereken kira borcunu da süresi içinde ödememesi üzerine … …. İcra Müdürlüğü’nün 2014/8683 sayılı dosyasıyla takip başlatıldığını ve takipten sonra borcun ödendiğini, bu takiple birlikte davalının aynı kira yılı içinde ikinci defa kira bedelini ödemekte temerrüte düştüğünü belirterek iki haklı ihtar ve süre bitimi nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacı tarafın, tahliye davası bakımından iki haklı ihtar olgusunu ispat ettiği belirtilerek kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 352/…. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklıihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra
yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel hale gelen kira parasının tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklıihtara konu yapılması mümkün değildir.
Olayımıza gelince ; Davaya dayanak olan 01/01/2008 başlangıç tarihli, bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün …/….maddesinde “Bir aylık kira bedelinin süresi içerisinde idareye ödenmemesi halinde bir yıllık kira bedelinin tamamı muaccel hale gelir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesinin ikinci cümlesi, kira sözleşmelerine konulan muacceliyet şartlarını geçersiz kılmış ise de, kiralanan iş yeri nitelikli olup, davalı kiracı da Türk Ticaret Kanunu anlamında tacir sayılan anonim şirket olduğundan sözleşmede kararlaştırılan muacceliyet şartı 6353 Sayılı Kanun’un 53. maddesi ile değişik 6217 Sayılı Kanun’un geçici …. maddesi hükmü gereğince erteleme kapsamındadır. Başka bir anlatımla muacceliyet şartı geçerliliğini korumaktadır. Davacı, 29/04/2014 tarihli ihtarname ile Mart, Nisan 2014 yılı kira bedellerinin ödenmesini istemiştir. Ancak sözleşmedeki muacceliyet şartı gereğince ilk ihtar tarihi olan 29/04/2014 tarihinde icra takibine konu edilen Haziran 2014 ayı kira bedeli muaccel hale gelmiş olup bu ilk ihtar ile istenebilecek iken ayrı ihtara konu yapılmasına olanak bulunmadığından mahkemece iki haklı ihtar şartının oluşmadığı gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye hükmedilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde … atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren … günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konudaki tüm yazılar için tıklayınız!!!

Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez Haklılık İkiye Bölünerek İki Ayrı İhtarla İstenemez

Kirayı Zamanında Ödememe Nedeniyle Tahliye Doğru Yazıyı Bulma Klavuzu

Kiranın Zamanında Ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliyesi için yasanın aradığı şartlar aşağıdaki gibidir.

Öncelikle şunu ifade edelim, kiranın zamanında ödememesi ile kiranın ödenmemesi farklı hususlardır. Yasada da ayrı ayrı düzenmiş ve farklı sonuçlar bağlanmıştır. Bu yazı ile kiranın zamanında ödenmemesi halinde fesih hususu ele alınmıştır. Ancak kira ödenmemiş ise iki ayrı ihtara gerek bulunmamakta olup, buna ilişkin yazı için Tıklayınız !!!

6098 sayılı TBK ‘nın m.352 /2 : “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” şeklindedir.

A. Geçerlilik şartları,

 1. Aynı kira yılı içinde veya aşan sürede ihtar gönderilmiş olmalıdır.
  1. Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmesi bulunması halinde ihtar Tıklayınız !!!
  2. Bir yıl veya daha uzun süreli kira sözleşmesi bulunması halinde ihtar Tıklayınız !!!
   • Özellikli durumlar,
   • Kira sözleşmesinde geçerli muacceliyet şartı olması halinde iki ayrı ihtar iki haklı ihtar demek değildir. Tıklayınız !!!
   • Süresiz kira sözleşmeleri ve kira parasının yıllık ödendiği kira sözleşmeleri bulunması halinde iki haklı ihtar şartları oluşmaz. Tıklayınız!!!
 2. İhtarlar haklı olmalıdır.
  1. Kira veya yan giderlerin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, kira alacağının muaccel olması, istenebilir tüm kira bedellerinin istenilmiş olması bunların bölünerek istenerek iki haklı ihtar yapılamayacağı. Tıklayınız.
  2. Kira Tespit Davası Açılmış Olması
  3. Kiracının Kira Bedelini Senetle Vermesi
  4. Kiralananın Teslim Edilmemiş Olması
  5. İhtarın Kiracıya Tebliğ Edilmesi  Gerekmektedir. Tıklayınız!!!
 3. İhtarlara İlişkin İçerik Şartları Sağlanmış Olmalı
  1. Keşideci, kiralananın birden fazla kişiye ait olması durumunda Tıklayınız !!!
  2. Muhatap,
  3. İçerik,
   1. Kiracıya süre verilmesi gerekmemektedir. Tıklayınız !!!

B. İki Haklı İhtar Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Davası.

 1. Dava kira yılının bitiminden itibaren bir aylık süre içerisinde açılmalıdır. Tıklayınız!!!
 2. Dava harç miktarı nisbi harca esas tutarın belirlenmesi için Tıklayınız!!!
 3. Birden fazla kişinin ev sahibi olması halinde dava kim tarafından açılacaktır. Tıklayınız !!!
 4. Vekalet ücretinin hesabı için Tıklayınız!!!
 5. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Tıklayınız!!!
 6. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine dayalı davada temerrüt nedeniyle fesih kararı verilemez. Tıklayınız!!!

Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe

Bir Yıldan Kısa Kira Akdi İki Haklı İhtar

Bir yıldan kısa süreli kira akdi , Türk Borçlar Kanunun 347/1. maddesi uyarınca; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır.” şeklindeki maddesi gereği, süre sonundan itibaren 1 yıl uzamaktadır.

Dolayısıyla ihtarların bir kira yılı içerisinde olup olmadığı ve davanın süresinde açılıp açılmadığı hususu buna göre belirlenecektir.

Bu hususta dava açma süresinin hesabı bakımından “bu yazıyı” okuyabilirsiniz.

Buna göre örneğin 01.01.2017 başlangıç tarihli ve 9 ay süresi bir kira sözleşmesinde, ilk kira süresi ve iki haklı itirazın bulunması gereken süre 01.01.2017 – 01.10.2017 ve ikinci kira yılı ise 01.10.2017 – 01.10.2018’dir.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi

6. Hukuk Dairesi         2015/7911 E.  ,  2015/10961 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Küçükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/05/2015
NUMARASI : 2015/52-2015/495

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde; 01.06.2013 başlangıç tarihli, 7 ay süreli, kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmazın alkolsüz restorant olarak kullanılmak üzere davalıya kiraya verildiğini, aylık kiranın 2800 TL+KDV olduğunu, her ayın onunda nakit ve peşin ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalı hakkında Şubat ve Mart 2014 ayına ait kira bedelinin tahsili istemiyle 25.03.2014 tarihinde icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin 08.05.2014 tarihinde tebliğ edildiğini, ayrıca Ekim 2014 ayına ait kira bedelinin ödenmemesi üzerine 16.10.2014 tarihinde icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin 20.10.2014 tarihinde tebliğ edildiğini belirterek davalının iki haklı ihtar nedeniyle tahliyesini istemiştir. Mahkemece, ihtarların farklı kira dönemine ilişkin olduğu ve davanın süresinde açılmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Somut olayda, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 01.06.2013 başlangıç tarihli ve 7 ay süreli olduğu, kira sözleşmesinin süresinin bitimi ile Türk Borçlar Kanunun 347/1. maddesi uyarınca; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır.” düzenlemesi uyarınca kira sözleşmesinin 1 yıl uzadığı anlaşılmaktadır. Buna göre yeni kira dönemi 01.01.2014 – 01.01.2015 tarihleri arasıdır. Davacı tarafından Şubat-Mart 2014 ve Ekim 2014 ayına ait icra takipleri 01.01.2014-01.01.2015 tarihleri arasındaki kira dönemine ilişkin olup, 21.01.2015 tarihinde açılan davanın da süresinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde usule yönelik karar verilmiş olması doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.