– Kategori

Son Paylaşımları

13 Ağustos 2022

İhalenin feshi: tüzel kişi adresinin neden kapalı olduğunun araştırılması gerekmez.

Tüzel kişilere yapılan tebligatta, şirketin kapalı olması durumunda adreste bulunmama nedeninin araştırılması gerekmemektedir. […]
13 Ağustos 2022

İhalenin feshi : ihale bedelinin %10 unu para cezasına hükmedilir.

Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında […]
13 Ağustos 2022

İhalenin Feshi İpotek İcra Emri Tebliğinden İtibaren 1 yıl İçinde Satış Talebi

İİK'nun 150/e maddesi gereğince icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde geçerli bir satış talebi bulunmadığından takip düşmüş […]
13 Ağustos 2022

İhalenin Feshinde Birden Fazla Davacı Olsa Dahi Tek Bir Para Cezasına Hükmedilir

Birden fazla dava olsa dahi ihalenin feshi için tek bir para cezasına hükmedilir.   12. Hukuk Dairesi         2021/9075 […]
12 Ağustos 2022

Mirasçılardan Biri, Mirasın Paylaşılmasını İsteyebilir.

Mirasçılardan her biri sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Satış Avansının Yatırılmaması

Satış isteminin varlığını kabul için bu konudaki açık talep yanında satış giderlerinin de yatırılması gerekir. Satış talebinden önce […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi İhale Bedelinin Nemasının Kime Ödeneceği Limit İpoteği

İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi 2 yıllık kıymet takdiri (covid pandemi etkisi)

Kıymet takdiri tarihi, icra müdürlüğünün yaptırdığı kıymet takdirine itiraz olunmamış ise icra dairesince fiilen yapılan keşif tarihine, […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Açabilecek Kişiler

İİK'nun 134/2. maddesinde; "İhalenin feshini, Borçlar Kanunu'nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Alıcının Tescil Talebi

İhalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi : İpoteğin kaldırılması kararı

Aile mahkemesince ipoteğin kaldırıldığı satıştan önce bildirilmeyerek satış yapılırsa ve ihalenin feshi davası bu davanın sonucu nedeniyle konusuz kalırsa, yapılan ihale kesinleşir ve […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Arttırma Bedeli Masrafların Eklenilmesi

Arttırma bedeli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi : Satışın Belediyede İlan Edilmemesi

İİK'nun 126/2. maddesi gereğince, artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmaz ihalelerinde de uygulanması gereken İİK'nun […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Mirasçıların Davaya Dahili

İhalenin feshi davası sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde mirasçıları hep birlikte davaya dahil edilerek karar verilmelidir.     […]
10 Ağustos 2022

İhalenin feshi : Zorunlu takip arkadaşlığı ( borçlu & ipotekli /rehinli malın maliki)

İcra memuru, borçluya ve varsa ipotekli/ rehinli malın maliki üçüncü şahsa, takibin türüne göre icra ya da  ödeme gönderir. Bu zorunlu […]
10 Ağustos 2022

İhalenin Feshi Nedeni : Satış ilanının borçluya tebliğ edilmemesi

Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının hiç tebliğ […]
9 Ağustos 2022

İhalenin feshi para cezası hükmedilmesi için red kararı esasa ilişkin olmalıdır

Esasa ilişkin nedenlerle davanın reddedilmediği halde para cezasına hükmedilemez.   12. Hukuk Dairesi         2021/11697 […]
9 Ağustos 2022

Katılma Yoluyla İstinaf, Asıl İstinafa Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Katılma yolu ile temyiz/istinaf, asıl temyiz/istinaf talebine sıkı sıkıya bağlı olup ona tabidir. Bu nedenle asıl tarafın temyiz/ istinaf […]
8 Nisan 2022

Bahis Nedeniyle İdari Para Cezası

İlçe Emniyet Müdürlüklerince 7258 sayılı Kanunu'nun m. 5/d 'ye göre 8.881 TL idari para cezaları kesilerek, gönderilmeye başlanmıştır. Birçok kişiye uygulanan bu idari para ceza yaptırımı […]
18 Mart 2022

Tahliye Taahhüdü Hakkında Doğru Yazıyı Bulma Klavuzu

Tahliye taahhüdü tahliye taahhüdü tahliye taahhüdü TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Tahliye […]
Next
Tüm Yazıları