ipoteğin kaldırılması
Eski Türk Lirası İpoteğin Kaldırılması

İpotek bedelinin güncel değerinin ödenmesi

...
ipotek
İpotekte Birden Fazla Takip Yasağı

İpotek ve kambiyo takibi eş zamanlı yapılmaz

...
hukuki yarar
Kıymeti Üzerinde İcra Satışı & Hukuki Yarar

Muhammen bedel üzerine satılsa da ihalenin feshi istenebilir.

...
resen_karar
Yetki Sözleşmesi Tacir Sıfatı

Mahkeme iddia olmadan tacir sıfatını gözetemez.

...
resen_karar
Tasarrufun İptali Satış Süresi

Haczin geçerliliği için süresi içerisinde satış talep edilmeli

...
ipotek
İhale Para Cezasının Artması

İstinaf mahkemesince resen para cezası arttırılabilir.

...
nema hazine ödenemez
Sıra Cetveline İtirazda Nema Hazineye Ödenemez

Nemalandırılan tutarların faizleri alacaklısına ödenecektir.

...
resen_karar
89/1 Yalan Beyan

Borçlu ve 3.kişinin tüm defterleri incelenmelidir.

...
tebliğ
İlamsız takipte tebliğden önce itiraz

Haricen öğrenilen takibe ödeme emri tebliğinden önce itiraz

...
tefhim
Kararda Tefhim veya Tebliğ Denilmesi

Mahkemece tefhim veya tebliğ denilmiş ise tebliğden itibaren yapılan istinaf geçerlidir.

...
bono vasfı
Kambiyo Takibi Zamanaşımı

Takibe konu evrak bono vasfında değilse, genel zamanaşımı geçerlidir.

...
bono protesto
Bono Protesto

Bono keşidecisi protesto edilmeksizin lehtar ve cirantaya takip yapılamaz.

...
mükerrer takip
İptal Edilen Takibe Konu Çek Hakkında Yeni Takip

Kambiyo vasfı olmadığı kesinleşen çek yeni takibe konu edilemez

...